Trang chủ »

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ
(Ngày đăng: 19-08-2014 11:33:09)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.
Giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khuyến công quốc gia đào tạo khoảng 100.000 lao động

Giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khuyến công quốc gia đào tạo khoảng 100.000 lao động

CôngThương - Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến công

Với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 1.212 tỷ đồng, Quyết định số 1288 yêu cầu, từ nay đến năm 2020, Chương trình khuyến công quốc gia đẩy mạnh khuyến khích sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên… Để động viên mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân cùng tham gia, chương trình hướng tới mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công.

Cụ thể đến năm 2015, Chương trình khuyến công quốc gia phấn đấu đào tạo khoảng 40.000 lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng 4.000 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng 40 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng thiết bị, máy móc công nghiệp cho 250 cơ sở…Đồng thời, nâng cao năng lực tư vấn phát triển công nghiệp cho các tổ chức dịch vụ công. Xây dựng quy trình, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công…

Giai đoạn 2016-2020, Chương trình khuyến công quốc gia phấn đấu đào tạo khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 160 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất cho 600 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 1.400 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải chung cho 120 cụm công nghiệp…

Mới đây, liên Bộ Tài chính và Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. Một số mức chi cho các nội dung hoạt động khuyến công đã được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Đây sẽ là cơ sở để Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai một cách thuận lợi và hiệu quả.

Kinh phí thực hiện chương trình là kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương dành cho các hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện. Kinh phí dự kiến khoảng 1.212 tỷ đồng.

Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm

Quyết định cũng đề cập tới nhiều giải pháp nhằm bảo đảm Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 được thực hiện đúng lộ trình và đạt hiệu quả cao. Theo đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và đồng bộ với các chính sách khác như: chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi tín dụng…

Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Thiết lập và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khuyến công. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến công, chương trình sẽ lồng ghép với các dự án, chương trình khác để khuyến khích thu hút nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương có nhiệm vụ xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện về khuyến công. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chương trình. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước huy động nguồn vốn và các nguồn lực cho hoạt động khuyến công…